Waarom gaan stemmen?

Belang van lokale verkiezingen 

Wil je als professional of als vrijwilliger met je groep of leden werken rond de lokale verkiezingen? Dan is het handig te weten wat deze lokale verkiezingen voor het eerst nu zo bijzonder maakt. 

In Vlaanderen mag je, maar moet je niet gaan stemmen 

Op 13 oktober 2024 kan elke inwoner van de Vlaamse gemeenten vanaf 18 jaar een stem uitbrengen voor de gemeenteraden en de provincieraden. In Antwerpen kan de kiezer dit ook doen voor de stadsdistrictsraden. Inwoners van de 6 Vlaamse randgemeenten rond Brussel en Voeren stemmen ook voor de OCMW-raad, het vast bureau en de rechtstreekse verkiezing van schepenen. 

Elke inwoner kán zijn stem of haar stem uitbrengen. De opkomstplicht voor lokale en provinciale verkiezingen is sinds kort afgeschaft in Vlaanderen. Wie geen stem wenst uit te brengen, hoeft dus niet meer naar het stemhokje te gaan. Hoewel de opkomstplicht niet werd afgeschaft in Brussel, hebben we met Ieders Stem Telt eveneens  materiaal voorzien om ook daar aan de slag te gaan.

Meer info kan je vinden op vlaanderenkiest.be

Illustratieve foto van een winkelstraat in Vlaanderen

Waarom gaan stemmen? 

Een lokaal bestuur staat heel dicht bij de burger. Heel wat beslissingen van het lokale bestuur hebben een directe impact op het leven van de inwoners. Lokale partijen en hun mandatarissen geven zo mee vorm aan het dagelijks leven van hun burgers. Daarom is het net zo ontzettend belangrijk om met mensen aan de slag te gaan zodat ze goed nadenken of ze al dan niet gaan stemmen.  

Door je stem uit te brengen maak je duidelijk welke partij volgens jou een beleid wil voeren waar jij akkoord mee gaat. Via je stem heb je invloed op de vorming van het lokaal bestuur,  het beleid dat ze voeren en wat dat voor jou betekent. Een stem die niet uitgebracht wordt heeft geen invloed. Het is een stem waar geen rekening mee gehouden zal worden.  

Veel mensen in onze samenleving kampen met gevoelens van machteloosheid, fatalisme en politiek wantrouwen. Ze voelen zich in de steek gelaten door de politiek en haken daarom af.  Hoe je met deze mensen toch het gesprek over deze gevoelens, de verkiezingen en het belang van stemmen op gang kan brengen kan je hier vinden.  

Illustratieve foto Tramverkeer

Waarvoor is een gemeente dan bevoegd?  

Een lokaal bestuur is, binnen de eigen gemeente- of stadsgrenzen, bevoegd voor o.m. de sociale bijstand, de aanleg van gemeentelijke wegen en openbare ruimten, de gemeentelijke scholen en kinderopvang, bibliotheken en natuur- en groenbeheer. Gemeenten stellen ook eigen besluiten en reglementen op voor bv. het lokale verkeer. 

Daarnaast voert het lokaal bestuur taken uit in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Voorbeelden hiervan zijn de uitgifte van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. 

Meer info: https://www.vlaanderen.be/wat-doet-een-gemeente#gemeentelijke-bevoegdheden 

Lokale politieke partijen leggen na de verkiezingen in een bestuursakkoord vast hoe ze de gemeente zullen besturen en hoe ze de verschillende bevoegdheden zullen invullen. 

Lokale besturen hebben dus veel te doen én ze kunnen ook veel doen. Ze hebben instrumenten om aan armoedebestrijding te doen, om racisme en discriminatie aan te pakken en om een inclusieve samenleving na te streven.  

Hoe lokale partijen en politici voor en na de verkiezingen inspireren? 

Inwoners weten wat er schort in hun gemeente. Ze hebben ideeën en aanbevelingen om het beter aan te pakken.  Als professional of vrijwilliger kan je hiermee aan de slag. Samen met de groep breng je noden en behoeften in de gemeente in kaart. Je verzamelt ideeën en werkt aanbevelingen uit.  

Met deze ideeën en aanbevelingen kan je een memorandum opmaken, een goed geformuleerd en onderbouwd prioriteitenlijstje.  Hoe je beleidsvoorstellen wervend en aantrekkelijk kan maken voor lokale beleidsmakers, lees je hier.

Dat memorandum maak je over aan de lokale politici. Nodig hen uit om hierover met jouw groep in gesprek te gaan.